Kursus in aktepraktyk

  Vir prokureurs wat die Legal Practice Council se eksamen in aktepraktyk wil aflê.

  Sidebar Announcements

  Aankondigings

  2022 Eksamen datums 

  2de semester
  Vraestel 1: 7 September 2022
  Vraestel 2: 14 September 2022

  Eksamens kan in Afrikaans of Engels afgelê word

   

  Aanlynlesings

  Leer deur interaksie en baat by gefokusde studieleiding.

  Pryse sluit lesings en studiemateriaal in.

  Registrasies sluit een week voor aanvang van lesings.

  Spaar met ons vroeë registrasiefooi.

  Selfstudie

  Ontvang die studiemateriaal en leer teen jou eie tempo.

  Nie ingesluit by selfstudienotas: ekstra werkstukke wat bestaan uit vrae uit vorige eksamenvraestelle.

  Geen afsnydatum vir registrasie.

  Opnames

  Kyk enige tyd wat jou pas na opnames van die aanlynlesings.

  Pryse sluit opnames en studiemateriaal in.

  Jy het 9 weke om die opnames te kyk en 2 kykgeleenthede per lesing.

  Geen afsnydatum vir registrasie.

  Kursusinhoud

  Voordele van ons aanlynlesings

  • In die verlede was bywoningskursusse gebonde aan sekere plekke.  Nou is al wat jy nodig het om 'by te woon' 'n skootrekenaar en 'n stabiele internetverbinding.

  • Die lesings is lewendig en interaktief.  Dit beteken dat jy vrae aan die dosent kan rig en met ander kursusgangers interaksie kan hê.

  • Jy ontvang 'n studieskedule wat aandui wanneer wat behandel word.  Dit stel jou in staat om so goed moontlik voor te berei vir elke lesing.

  • Hoe gouer jy registreer, hoe vroeër ontvang jy jou studiemateriaal en hoe beter kan jy voorberei vir die lesings en, natuurlik, die eksamens.

  Kursusinhoud

  Voordele van ons notas

  • Beskikbaar in Afrikaans of Engels.

  • Heerlik gebruikersvriendelik.

  • Meer omvattend as enige ander stel notas beskikbaar vir eksamenvoorbereiding .

  • Sluit verduidelikende notas, praktiese voorbeelde en gevallestudies in wat die voorgeskrewe eksamensillabus dek.

  • Sluit modelantwoorde vir die laaste drie jaar se eksamenvraestelle in.

  • Geen ander studiemateriaal nodig.

  • Opgestel vir ‘n gehoor sonder enige blootstelling aan en vooraf kennis van aktepraktyk.

  • Notas word voortdurend opgedateer en die nuutste wysigings kan teen ‘n addisionele fooi aangekoop word.

  • Notas is beskikbaar in losbladformaat sodat wysigings maklik bygevoeg kan word.

  • Notas dien ook as waardevolle verwysingsgids in die kantoor.

  Kursusinhoud

  Wil jy meer weet?

  Kyk gerus na die kursusinhoud en loer na wat vorige kliënte te sê het in die getuienisse hieronder.

  Kursusinhoud

  Kursusinhoud

  Die voorgeskrewe sillabus vir die eksamen word deur die volgende vyf afdelings gedek:

  DEEL 1 - Aktepraktyk en die Akteswet

  • Hoofstuk 1 - Algemene agtergrond
  • Hoofstuk 2 - Oordragprosedure
  • Hoofstuk 3 - Koopooreenkoms
  • Hoofstuk 4 - Transportakte
  • Hoofstuk 5 - Volmag (prokurasie)
  • Hoofstuk 6 - Serwitute
  • Hoofstuk 7 - Boedeloordragte
  • Hoofstuk 8 - Verdelingstransporte
  • Hoofstuk 9 - Sertifikate van Geregistreerde Titel
  • Hoofstuk 10 - Dorpstigting
  • Hoofstuk 11 - Endossemente
  • Hoofstuk 12 - Verlore Akte
  • Hoofstuk 13 - Verbandprosedure
  • Hoofstuk 14 - Verbandakte
  • Hoofstuk 15 - Algemeen

  DEEL 2 - Deeltitel en Aktekantoorprosedure

  • Hoofstuk 1 - Deeltitels
  • Hoofstuk 2 - Aktekantoorprosedure

  DEEL 3 - Aktepraktyk en ander toepaslike Wette

  • Afdeling A - Die Groot Vyf
   • Hoofstuk 1 - Belasting op Toegevoegde Waarde
   • Hoofstuk 2 - Hereregte
   • Hoofstuk 3 - Vervreemding van grond
   • Hoofstuk 4 - Huweliksgoedere
   • Hoofstuk 5 - Intestate erfopvolging
  • Afdeling B - Die Vyf Groot Menere
   • Hoofstuk 6 - Onderverdeling van landbougrond
   • Hoofstuk 7 - Gebruiklike huwelike
   • Hoofstuk 8 - Siviele verbintenisse
   • Hoofstuk 9 - Maatskappye
   • Hoofstuk 10 - Insolvensie
  • Afdeling C - Allerlei kleiner Wette
   • Hoofstuk 11 - Beheer oor trustgoed
   • Hoofstuk 12 - Finansiële Intelligensiesentrum
   • Hoofstuk 13 - Verbruikersbeskerming
   • Hoofstuk 14 - Nasionale Kredietwet
   • Hoofstuk 15 - Immigrasie
   • Hoofstuk 16 - Geboortes en sterftes
   • Hoofstuk 17 - Beslote korporasie
   • Hoofstuk 18 - Kapitaalwinsbelasting
   • Hoofstuk 19 - Aandeleblokmaatskappy
   • Hoofstuk 20 - Huurkontrakte van grond
   • Hoofstuk 21 - Skenkingsbelasting
   • Hoofstuk 22 - Beperking op fideicommissa
   • Hoofstuk 23 - Afgetrede persone
   • Hoofstuk 24 - Tyddeel
   • Hoofstuk 25 - Kinders
   • Hoofstuk 26 - Boubeperkings langs paaie
   • Hoofstuk 27 - Eiendomsagente
   • Hoofstuk 28 - Grondopmetingswet
   • Hoofstuk 29 - Ruimtelike Beplanning en grondgebruikbestuur
   • Hoofstuk 30 - Gemeenskapskemasombud
   • Hoofstuk 31 - Beskermingsmaatreëls
  • Afdeling D - Wette vir mondeling
   Die volgende Wette word op ons webwerf beskikbaar gestel en behoort slegs bestudeer te word in die geval van ‘n mondelinge eksamen.
   • Hoofstuk D-1 - Huurpag en Opgradering van Grond
   • Hoofstuk D-3 - Herstel van Grondbesitregte
   • Hoofstuk D-4 - Uitbreiding van Sekuriteit van Verblyfreg
   • Hoofstuk D-5 - Landbouhoewes (slegs kandidate wat ‘n mondeling in die voormalige Transvaal kry)

  DEEL 4 - Voorbeelde

  • In hierdie afdeling word al die voorbeelde waarna daar in die vorige drie afdelings verwys word, uiteengesit. Dit sluit voorbeelde rakende verskillende aansoeke, causae, verbande, oordragaktes, endossemente en meer in.

  DEEL 5 - Gevallestudies

  • Hierdie afdeling bevat gevallestudies wat van toepassing is op Deel 1 en Deel 2, rakende servitute, sertifikate van geregistreerde titels, endossemente, verlore aktes, en deeltitels.

  Kursusinhoud

  Ons belofte

  • Ons kursus en kennis, gekombineer met jou toewyding en volharding, gee jou die beste kans om hierdie uitdagende eksamen te slaag.

  • Jy ontvang die mees omvattende en gebruikersvriendelike stel notas beskikbaar vir eksamenvoorbereiding.

  • Ons leer jou nie net van aktes nie, ons leer jou die skoonheid van die reg soos dit uitgedruk en toegepas word in aktes.

  • En bo alles is ons aan jou kant.  Om jou te bemagtig dryf ons vorentoe, jou sukses is ons sukses.

  Kursusinhoud

  Waarvoor wag jy?

  Registreer Nou

  ×

  Join Telegram group

   
  Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.
   
  ×

  Admission Application Template Pack

  Fill out this form to download your FREE copy of our template pack for the application to be admitted as legal practitioner.

  The template pack includes:

  • A checklist for the application for admission in terms of the Legal Practice Act
  • A list of requisite annexures
  • A template for the notice of motion
  • A template for the founding affidavit
  • A template for the supporting affidavit