Oor ons

  Vertel my meer

  Na ‘n kwarteeu van ononderbroke professionele opleiding, het 2020 ‘n nuwe seisoen van opwindende ontwikkelings vir ons aangekondig. Jy sien, die Sentrum vir Aktepraktyk, gestig in 1994, en die Gawie le Roux Skool vir Regsopleiding, gestig in 2012, het begin handeldryf onder een nuwe handelsmerk – die Gawie le Roux Regsinstituut.

  Dit het alles in 1994 begin toe Gawie sy pen en papier nader getrek het en die unieke en hoogs suksesvolle Selfstudie Aktekursus te voorskyn gebring het. Hy was deeglik bewus van die akte-eksamen se hoë eise en was daarvan oortuig dat sy omvattende stel notas effektiewe voorbereiding sou bied wat sy kliënte in staat sou stel om die eksamen met vlieënde vaandels te slaag. Kort voor lank het die besigheid gegroei tot die enigste tweetalige en grootste privaat opleidingsinstelling in akte- en notariële praktyk in Suid-Afrika.

  Soos die jare verbygegaan het, het ons versameling kursusse stelselmatig uitgebrei met die toevoeging van unieke diplomas vir sekretaresses en regsassistente, ‘n praktiese kursus in aktevervaardiging, ‘n akte-eksamen werkswinkel, ‘n kursus in notariële praktyk, intensiewe voorbereidingskursusse vir die prokureurstoelatingseksamens, en ‘n noemenswaardige hoeveelheid seminare oor verskeie regsonderwerpe. Die goue draad wat deur al ons kursusse en seminare verweef is, is die buitengewone kwaliteit van ons notas en handleidings. Hiermee streef ons om elkeen wat in die regsberoep werk te bemagtig om die skoonheid van die reg te aanskou.

  Ons is van mening dat die reg nie koud en onpersoonlik is nie. Nee, trouens, dat dit suiwer en rein en mooi is – op dieselfde manier as wat die suiwere logika van wiskunde ‘n mens se asem wegslaan in skoonheid. Besin vir ‘n oomblik oor hoe die reg ‘n volmaakte geheel vorm in die afwesigheid van korrupsie, oor hoe dit met elke deel van ons bestaan vervleg is en ons lewens vereenvoudig as ons dit na waarde ag, oor hoe dit ons in staat stel “om eerlik te leef, om geen mens willens en wetens skade aan te doen nie, en om noukeurig aan elkeen te gee dit wat hom toekom,” wat dan ook die grondbeginsels van die reg is, aldus Aristoteles.

  Maar voor ons verder tyd verwyl, kom ons stel eers ons span aan jou voor.

  Tell me more

  After a quarter-century of uninterrupted professional training, 2020 marked a new season with exciting developments for us. You see, the Centre for Conveyancing Practice, established in 1994, and the Gawie le Roux School for Legal Training, established in 2012, started trading under one new brand - the Gawie le Roux Institute of Law.

  It all started in 1994 when Gawie put pen to paper and produced the unique and highly successful Self-study Deeds Course. He saw the high demands of the conveyancing examination and was convinced that his comprehensive set of notes would enable people to prepare effectively for the exam and pass with flying colours. Lo and behold, the enterprise grew into the only bilingual and the biggest private training institution in the field of conveyancing and notarial practice in South Africa.

  As the years went by we steadily expanded our array of courses, producing unique diplomas for secretaries and paralegals, a practical course in conveyancing, a conveyancing examination workshop, a course in notarial practice, short preparation courses for the attorneys’ admission examinations, and an impressive number of seminars on various legal topics. The golden thread that runs through all of our courses and seminars is the exceptional quality of our notes and manuals, with which we strive to empower all those working in the legal profession to behold the beauty of the law.

  For us, the law is not cold and impersonal. No, indeed, it is pure and clean and beautiful – in the same way that the sheer logic of mathematics is stunning in its beauty. Consider the way in which the law forms a perfect whole when it’s not corrupted, the way it permeates our existence and simplifies life when we pay it due respect, the way in which it enables us “to live honestly, to hurt no man willfully, and to render every man his due carefully,” which is, ask Aristotle, the precepts of the law.

  Now, let’s introduce our team to you.

  Ons Span

  Direkteur | Director
  Gawie le Roux

  Gawie le RouxDirekteur | Director

  Gawie le Roux is sedert 1994 in die opleidingsbedryf – waar hy sy passie vir mense, onderrig en die reg ten volle kan uitleef. Hy is die direkteur van die Gawie le Roux Regsinstituut, voorheen bekend as die Sentrum vir Aktepraktyk en die Skool vir Regsopleiding. Hy het sy beroep afgeskop as staatsaanklaer by die Departement van Justisie. Hy het ook vir die Departement van Buitelandse Sake en die Kantoor van die Staatsprokureur in Pretoria gewerk. Sy passie om ander op te lei en te bemagtig het hom deurlopend geïnspireer om sy regsopleidingsdienste uit te brei en te verbeter.

  Gawie le Roux has been in the training business since 1994 –where he can live out his passion for people, teaching and the law. He is the director of the Gawie le Roux Institute of Law, previously known as the Centre for Conveyancing Practice and the School for Legal Training. He began his career in 1981 as a state prosecutor at the Department of Justice. He also worked for the Department of Foreign Affairs and the Office of the State Attorney in Pretoria. His passion for training and empowering others inspired him to constantly improve and expand his legal training services.

  Dosent | Lecturer
  Erinda Frantzen

  Erinda FrantzenDosent | Lecturer

  Erinda Frantzen se spesialiskennis van aktes en notariële praktyk maak haar ‘n sleutelfiguur by die Gawie le Roux Regsinstituut waar sy sedert 2006 doseer. Sy is mede-outeur en aanbieder van die Kursus in Aktepraktyk en die Kursus in Notariële Praktyk, en mede-outeur van die Diplomas in Aktepraktyk en die Praktiese Aktes vir Prokureurs kursus. Sy is die outeur en aanbieder van die Akte-eksamen Werkswinkels en het al verskeie suksesvolle seminare ontwikkel en aangebied. Haar lewenslustige en energieke persoonlikheid maak haar teenwoordigheid ‘n vreugde.

  Erinda Frantzen’s expert knowledge in deeds and notarial practice makes her a key-figure at the Gawie le Roux Institute of Law where she’s been lecturing since 2006. She is co-author and presenter of the Course in Conveyancing and the Course in Notarial Practice and co-author of the Diplomas in Conveyancing and the Practical Conveyancing for Attorneys course. She also develops and presents the Conveyancing Examination Workshops and has written and presented various successful seminars. Her lively and energetic manner makes her a joy to be around.

  Dosent | Lecturer
  Johan van Stade

  Johan van StadeDosent | Lecturer

  Johan van Stade het in 2019 by Gawie le Roux se dosentekorps aangesluit. Sy passie vir opleiding en die reg maak hom die ideale kandidaat vir die pos, tesame met sy vermoë om sy passie en kennis oor te dra aan studente, veral dié wat ‘n dieper verstaan van die reg nastreef. Hy is die aanbieder en mede-outeur van die Prokureurstoelatingseksamenkursusse en mede-aanbieder van die Kursus in Aktepraktyk en die Kursus in Notariële Praktyk. Hy geniet ‘n goeie grappie en het altyd tyd vir ‘n kwinkslag.

  Johan van Stade joined the lecturing team in 2019. His passion for education, training and the law makes him the perfect man for the job, as does his ability to pass his passion and expertise on to students, especially those who are seeking deeper knowledge and understanding of the law. He is presenter and co-author of the Attorneys’ Admission Examination Courses and co-presenter of the Course in Conveyancing and the Course in Notarial Practice. He enjoys a good laugh and always has time for a wisecrack.

  Finansiële bestuurder | Financial Manager
  Anneke van der Vyver

  Anneke van der VyverFinansiële bestuurder | Financial Manager

  Anneke van der Vyver is die hart van die kantoor. Sy het in 2002 as administrateur by Gawie se span aangesluit en in 2009 die boekhouding oorgeneem. Afgesien van haar meervoudige take as finansiële bestuurder, lei sy die span met waardigheid en speel sy ‘n sentrale rol in talle strategiese aspekte van die besigheid.

  Anneke van der Vyver is the heart of the office. She joined Gawie’s team as administrator in 2002 and took over the bookkeeping duties in 2009. Apart from her manifold tasks as financial manager, she leads the office team with dignity and plays a central role in some strategic aspects of the business.

  Kommunikasiebestuurder | Communication Manager
  Anna Gouws

  Anna GouwsKommunikasiebestuurder | Communication Manager

  Anna Gouws is die een wat alles neergepen het wat jy sover gelees het, insluitend hierdie, natuurlik. Alles wat te doen het met bemarking en kommunikasie beland op haar skoot, insluitend die bestuurstake en kopieskryf van die webtuiste, advertensies en brosjures. Soos Johan en Alouise, is sy sedert 2019 in die omtrek.

  Anna Gouws is the one who wrote what you’ve been reading so far, including this, of course. Everything that has to do with marketing and communication lands on her plate, including copywriting and management of the website, advertisements and brochures. Like Johan and Alouise, she’s been around since 2019.

  Kantoorbestuurder | Office Manager
  Annemarie Westcott

  Annemarie WestcottKantoorbestuurder | Office Manager

  Annemarie is ons sonstraal. Sy het vir 10 jaar by ons gewerk waarna sy Kaap toe verhuis het. Met dié dat ons, soos soveel ander, tydens die COVID-19 pandemie van die huis af begin werk het, was ons verheug om Annemarie weer deel van die span te kan maak. Haar institusionele kennis van die Gawie le Roux Regsinstituut is goud werd.

  Annemarie is our ray of sunshine. She worked for Gawie for 10 years before moving to Cape Town. When we, like so many others, started working from home during the COVID-19 pandemic, we were over the moon that we could make Annemarie part of the team again. Her institutional knowledge of the Gawie le Roux Institute of Law is worth gold.

  Kursuskoördineerder | Course Coordinator
  Alouise Kemp

  Alouise KempKursuskoördineerder | Course Coordinator

  Alouise Kemp, in die omgewing sedert 2019, hanteer die administrasie van ons Diplomas vir regsassistente en die Prokureurstoelatingseksamenkursusse. Sy merk die diplomas se evaluasies en maak seker dat almal hulle studiemateriaal en sertifikate ontvang.

  Alouise Kemp, in the neighbourhood since 2019, handles the administration for our Diplomas for paralegals and the Attorneys’ Admission Exam Courses. She marks the diplomas’ evaluations and makes sure that everyone receives all their study material and certificates.

  Kursuskoördineerder | Course Coordinator
  Belinda Findlay

  Belinda FindlayKursuskoördineerder | Course Coordinator

  Belinda Findlay se hande staan vir niks verkeerd nie. Sy is sedert 2015 deel van die span en werk as Gawie se persoonlike assistent. Wanneer dinge besig raak, sit sy orals hand by om die wa deur die drif te trek.

  Belinda Findlay is our one and only Jack of all trades. She’s been part of the team since 2015 and works as Gawie’s personal assistant. When the going gets tough, she helps everyone out with all kinds of tasks to keep the ship afloat.

  Ontvangs | Reception
  Rebekah Vuthela

  Rebekah VuthelaOntvangs | Reception

  Wanneer jy ons kantore bel, is Rebekah Vuthela jou eerste punt van kontak. Sy was deel van die span van 2006 tot 2017 waarna sy ‘n paar jaar weg was. Tot almal se vreugde het sy in 2020 weer by ons aangesluit.

  When you call our offices, Rebekah Vuthela will be your first point of contact. She was part of the team from 2006 to 2017 after which she took a break for a few years. To everyone’s delight, she returned in 2020.

  Dosent | Lecturer
  Melissa Smit

  Melissa SmitDosent | Lecturer

  Melissa Smit is ‘n senior konsultant in aktepraktyk. Sy het in 2013 saam met Gawie begin werk en sedertdien blyk haar praktiese ervaring, gekombineer met haar lewendige onderrigstyl van onskatbare waarde te wees. Sy is mede-outeur en aanbieder van die Diplomas in Aktepraktyk wat gemik is op aktesekretaresses en regsassistente, en die Praktiese Aktepraktyk vir Prokureurs kursus.

  Melissa Smit is a senior consultant in conveyancing. She began working with Gawie in 2013 where her practical experience combined with her lively teaching style has been proven invaluable. She is co-author and presenter of the Diplomas in Conveyancing aimed at conveyancing secretaries and paralegals and the course in Practical Conveyancing for Attorneys.

  Kursuskoördineerder | Course Coordinator
  Michelle Vermaak

  Michelle VermaakKursuskoördineerder | Course Coordinator

  Michelle Vermaak en haar span kursuskoördineerders maak seker dat die wiele van die wa aanhou draai. Sy het in 2020 by die span aangesluit en neem verantwoordelikheid vir sommige van ons kursusse en seminare en alles wat daarmee gepaard gaan, insluitend registrasies, kliëntediens, klaslyste, bespreking en opstel van lokale, en die verspreiding van notas.

  Michelle Vermaak and her team of course co-ordinators ensure that the wheels of the bus keep on turning. Joining the team in 2020, she takes charge of some of our courses and seminars and everything that goes with it, including registrations, client liaison, enrolment lists, booking and setting up of venues, and distribution of notes.

  The Gawie le Roux team
  ×

  Join Telegram group

   
  Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.