Mediasie: Bitter Huwelik, Beter Egskeiding

  Gesinsregspraktisyns, neem kennis: bemiddeling gaan binnekort verpligtend word in alle gesinsgeskille

  Waarom bemiddeling?

  Eerstens, jy het geen addisionele akkreditasie nodig om as bemiddelaar op te tree nie. Indien jy ‘n praktiserende regspraktisyn (prokureur of advokaat) is, is jy gekwalifiseerd om te litigeer of te medieer, as alternatief.

  Daar word toenemend aanvaar dat die tradisionele adversatiewe litigasiestelsel, wat op die meeste ander gebiede van ons reg goed werk, vir die beslegting van egskeidingsake en ander gesinsgeskille nie baie geskik is nie. Meer spesifiek: die adversatiewe stelsel vererger die risikofaktore van egskeiding vir kinders.

  Die voordele van bemiddeling in gesinsake word trouens wêreldwyd hoog aangeskryf. 

  As 'n gesinsregspraktisyn sal jy dus die paradigmaskuif moet maak om jou gesinsregspraktyk te verbreed en te herstruktureer ten einde die lewering van egskeidings- en gesinsbemiddelingsdienste aan jou kliënte in te sluit.

  Bemiddeling is reeds verpligtend by ouerskapskwessies ingevolge die Kinderwet, en dit word aangemoedig in alle siviele aangeleenthede ingevolge die hofgedrewe bemiddelingsreëls van die Landdroshof en die Hooggeregshof, en dit gaan binnekort verpligtend word in alle gesinsaangeleenthede ingevolge die SA Regshervormingskommissie se Wetsontwerp op die Beslegting van Gesinsgeskille.

  Kursusinhoud

  Hierdie seminaar sal jou voorsien van

  • Die wesenlike eienskappe en die proses van gesinsbemiddeling

  • Die vaardighede en tegnieke wat gesinsbemiddelaars gebruik om egskeidingsverwante kwessies en ander gesinsgeskille te besleg

  • Die voordele van bemiddeling vir sowel jou kliënte as jou regspraktyk

  Kursusinhoud

  Seminaarinhoud

  1. Die slaggate van die adversatoriese litigasiestelsel en hoe dit meehelp om ’n delikate situasie te vererger

  • Aanvallende en mededingende benadering

  • Formele en tegniese proses

  • Lang vertragings aan die orde van die dag

  • Onderliggende kwessies en tersaaklike aangeleenthede raak dikwels in die stelsel verlore

  2. Die definisie en eienskappe van bemiddeling en hoe die proses meehelp om ’n delikate situasie te verbeter

  • Neutraliteit of onpartydigheid van bemiddelaar

  • Partydeelname en selfbeskikking

  • Privaat, informele en kreatiewe proses

  • Belangegebaseerde probleemoplossing

  3. Die regsvoorsiening vir gesinsbemiddeling in Suid-Afrika

  • Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede, No 24 van 1987

  • Children’s Act, No 38 van 2005

  • Hofgedrewe bemiddelingsreëls

  • Gewysdes

  • SA Regshersieningskommissie se Wetsontwerp op die Beslegting van Gesinsgeskille

  4. Die verskillende vorms van bemiddeling en hoe bemiddeling as ’n belangegebaseerde probleemoplossingsbenadering verskil van onderhandeling deur regspraktisyns as ’n posisiegebaseerde benadering

  • Fasiliterende of nievoorskriftelike bemiddeling

  • Evaluerende of voorskriftelike bemiddeling

  • Voorspraak of aktivistiese bemiddeling

  • Ander vorms

  5. Die verskillende stadiums van die bemiddelingsproses om jou die basiese instrumente te bied om hierdie alternatiewe geskilbeslegtingsproses te hanteer

  • Oriëntering en inleidende stadium

  • Inligtingsontleding of definisiestadium

  • Onderhandelingstadium

  • Skikking of ooreenkomsstadium

  • Kontrakteringstadium

  6. ’n Kort inleiding tot ander geskikte alternatiewe geskilbeslegtingsprosesse wat jy tydens of na egskeiding of gesinsineenstorting kan gebruik

  • Samewerkende egskeiding

  • Ouerkoördinering

  • Gesinsregarbitrasie

  Kursusinhoud

  Ons belofte

  • Word toegerus met die jongste en tersaaklike ontwikkelings in bemiddeling, saamgestel en aangebied deur ’n hoogs ervare praktisyn op die gebied.

  • Ontvang ’n omvattende stel seminaarnotas wat jy kan hou vir toekomstige naslaandoeleindes oor die slaggate van litigasie, die eienskappe van bemiddeling as ’n probleemoplossingsbenadering, die instrumente om die alternatiewe geskilbeslegtingsproses te hanteer, en nog meer.

  • Om jou te bemagtig om uit te munt in kennis en praktyk – dis ons doel. Wat sê jy?

  Kursusinhoud

  Maak gesinsgeskille beter vir alle betrokkenes deur gesinsbemiddeling deel te maak van die professionele dienste wat jy aanbied.

  Registreer nou

  ×

  Join Telegram group

   
  Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.