Geakkrediteerde Bemiddelingsopleiding

  Geakkrediteerde bemiddelingsopleiding vir regspraktisyns

  Word 'n NABFAM-geakkrediteerde bemiddelaar

  Hierdie kursus in bemiddeling gee jou toegang tot 'n begin-tot-einde proses om aansoek te doen vir akkreditasie deur NABFAM (The National Accreditation Board for Family Mediators) as bemiddelaar in gesins- en egskeidingsdispuutresolusie.

  Hierdie 52-uur kursus bied opleiding wat spesifiek ontwikkel is vir regspraktisyns. Die uniekheid van hierdie kursus teenoor ander bemiddelingsopleidingsopsies lê daarin dat dit 'n kombinasie is van die grondslagopleiding (40 ure) en die opleiding in toepaste sielkunde (12 ure), wat beide verpligtend is vir regspraktisyns wat vir akkreditasie wil aansoek doen. Bykomend tot die bogenoemde 52 ure, het kursusgangers die opsie om in te skryf vir 10 ure van rollespel wat dien as plaasvervanger vir die 3 bemiddelingsessies wat onder toesig moet plaasvind. Lees verder vir meer inligting.

  Kursusinhoud

  Die roete na akkreditasie

  Om 'n geakkrediteerde bemiddelaar in gesins- en egskeidingsdispute te word, moet jy twee komponente voltooi, naamlik:

  1. 'n Teoretiese komponent wat bestaan uit

   1. 40-uur grondslag Opleiding in Gesins- en Egskeidingsbemiddeling; EN

   2. 12-uur Toegepaste Sielkunde vir Gesinsbemiddelaars.

  2. 'n Praktiese komponent wat afgehandel kan word deur die volgende te voltooi

   1. 3 bemiddelingsessies onder toesig van 'n akkrediteerde bemiddelaar; OF

   2. 10 ure van rollespel, ook onder toesig (waar jy vir 5 ure die rol van bemiddelaar beklee).

  Nadat 'n kandidaat sertifikate ontvang het vir beide die teoretiese en die praktiese komponente, kan hy/sy aansoek doen vir akkreditasie by enige NABFAM-geaffilieerde liggaam.

  Ons sertifkate sal voldoende bewys wees dat die kandidaat voldoen aan die teoretiese en praktiese vereistes vir akkreditasie

  Die 52-uur kursus

  • Die kursus is saamgestel uit 30 ure se aanlynsessies, wat bestaan uit 21 ure teorie en 9 ure rollespel. (Hierdie 9 ure rollespel moenie verwar word met die bymkomende 10 ure rollespel, wat een van die twee opsies vir die praktiese komponent vorm nie. Alle kandidate neem deel aan 9 ure van rollespel as deel van die 52-uur grondslagkursus.)

  • Die oorblywende 22 ure is vir selfstudie tydens en na die kursus.

  • Die 30 ure se aanlynsessies vind plaas oor ses oggende wat oor drie weke versprei is - drie oggende per week.

  • Alle aanlynsessies vind in die oggende plaas van 8:30-13:30.

  • As deel van die 22 ure se selfstudie, moet kursusgangers 'n opdrag voltooi en inhandig.

  • Na suksesvolle afhandeling, word 'n sertifikaat van bywoning van die teoretiese komponent aan kursusgangers uitgereik.

  Logistieke reëlings

  • Die kursus word in Afrikaans of Engels aangebied. Afrikaanse en Engelse klasse vind gelyktydig plaas, maar in verskillende Zoom-sessies. Kursusgangers wat in die kursus in Afrikaans bywoon sal die studiemateriaal in beide Afrikaans en Engels ontvang.

  • Alle sessies word aanlyn via Zoom aangebied en is interaktief.

  • Rollespelsessies word in wegbreeksessies op Zoom aangebied.

  • Die klasgrootte van die 52-uur krusus word beperk tot 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 24 deelnemers om te verseker dat sessies interaktief is.

  • Die klasgrootte van die 10-uur rollepspel word beperk tot 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 12 deelnemers om toegespitsde toesighouding deur die bemiddelaars te verseker.

  • Kursusmateriaal word kort voor die kursus in PDF-formaat, wat maklik uitgedruk kan word, gestuur.

  • Kursusgangers moet ALLE sessies bywoon om te kwalifiseer vir die sertifikaat. Daar sal geen opnames van sessies beskikbaar wees nie.

  • Die kursus word deur twee hoogs ervare bemiddelaars aangebied, beide met 'n regsagtergrond.

  Kursusinhoud

  Sertifikate en akkreditasie

  • Belangrik: Die Gawie le Roux Regsinstituut reik nie 'n akkreditasiesertifikaat uit nie. Die akkreditasiesertifkaat word deur NABFAM-geaffilieerde liggame uitgereik en die kandidaat moet self daarvoor aansoek doen.

  • Die bywoningsertifikate wat ons uitreik, dui wel aan dat die kandidaat die betrokke komponent van die opleiding in gesins- en egskeidingsbemiddeling suksesvol afgehandel het.

  • Na afhandeling van die teoretiese komponent, moet 'n kandidaat steeds die praktiese komponent afhandel - hetsy deur rollespel of deur bemiddelingsessies onder toesig.

  • Nadat 'n kandidaat sertifikate ontvang het vir beide die teoretiese en die praktiese komponente, kan hy/sy aansoek doen vir akkreditasie by enige NABFAM-geaffilieerde liggaam.

  • Ons sertifkate sal voldoende bewys wees dat die kandidaat voldoen aan die teoretiese en praktiese vereistes vir akkreditasie.

  Kursusinhoud

  Kenmerke van die kursus

  1. Kenmerke van die teoretiese komponent

  • Hierdie kurus bied bemiddelingsvaardighede en strategieë vir gesins- en egskeidingsdispuutresolusie.

  • Dit is 'n 52-uur aanlynkursus, wat spesifiek ontwikkel is vir regspraktisyns soos advokate en prokureurs.

  • Dit spreek die wetlike, finansiële, kulturele, etiese, en psigologiese aspekte van bemiddeling binne hierdie veld aan.

  • Die unieke kombinasie van die basiese bemiddelingsvaardighede en die toegepaste sielkunde voorsien regslui van hoë gehalte opleiding wat voldoen aan akkreditasievereistes en in 'n gemaklike tydsraamwerk aangebied word.

  • Die opleiding word in beide Afrikaans en Engels aangebied.

  2. Kenmerke van die praktiese komponent

  • Elke NABFAM-geaffilieerde liggaam het sy eie kriteria vir akkreditasie, maar een algemene vereiste wat hulle almal in gemeen het, is dat kandidate 'n praktiese komponent moet voltooi. Die praktiese komponent bestaan of uit drie individuele bemiddelingsessies, of rollespel waar die kandidaat vir 5 ure die rol van die bemiddelaar vul. Beide opsies moet onder toesig van 'n ervare, geakkrediteerde bemiddelaar plaasvind.

  • Daar is dus twee opsies:

  • Opsie 1: Drie bemiddelingsessies van tussen 'n uur en 'n uur-en-'n-half elk. Hierdie opsie is ideaal vir praktisyns wat dispute van hulle eie bestaande kliënte wil besleg. Hierdie sessies bestaan of uit i) toesig tydens die bemiddeingsessie, of uit ii) 'n mentorsgesprek en leiding na die sessies. Hierdie is 'n privaatreëling tussen die kandidate en een van die twee aanbieders. Die voordeel van hierdie opsie is dat kandidate blootgestel word aan werklike situasies met ware dispute.

  • Opsie 2: 10-uur rollespel. Die toesighouers voorsien kandidate van gevalle en rolle. Die voordeel van hierdie opsie is dat kandidate wyer blootstelling kry deur aan verskeie bemiddelingsessies deel te neem. Boonop vertolk elke kandidaat verskillende rolle en ervaar wat die kliënt ervaar in 'n bemiddelingsessie. Dit sal kandidate goed voorberei op hulle eerste werklike bemiddelingsessies. Geen verdere toesighouding word vereis nie. Kandidate kan op ons webwerf vir hierdie opsie registreer.

  3. Kursusuitkomste

  • Jy sal teoretiese en praktiese kennis ontvang in die volgende aspekte van die bemiddelingsproses:

   • Bemiddelingsvaardighede en strategieë.

   • Wetlike aspekte in terme van huwelike, egskeidings, gesamentlike ouerskap en ongetroude vaders.

   • Godsdienstige en tradisionele huwelike.

   • Finansiële implikasies by egskeiding.

   • Opstel van 'n memorandum van ooreenkoms en 'n ouerskapsplan.

   • Etiese aspekte.

   • Mede-bemiddeling.

   • Selfbewussyn.

   • Begrip van psigologiese aspekte in gesins- en egskeidingsbemiddeling.

   • Effek van skeiding en egskeiding op volwassenes en kinders.

   • Persoonlikheidsversteurings binne die bemiddelingskonteks.

   • Die proses van hoe 'n bemiddelaar akkreditasie verwerf, word volledig as 'n module in die kursus behandel.

  4. Waarom bemiddeling in plaas van litigasie?

  • Bemiddeling is 'n aanvaarde geskilbeslegtingsmeganisme.

  • Daar word toenemend aanvaar dat die tradisionele adversatiewe litigasiestelsel, wat op die meeste ander gebiede van ons reg goed werk, vir die beslegting van egskeidingsake en ander gesinsgeskille nie geskik is nie. Meer spesifiek vererger die adversatiewe litigasiestelsel die risikofaktore van egskeiding by kinders.

  • Die voordele van bemiddeling in gesinsake word wêreldwyd hoog aangeskryf.

  • As 'n gesinspraktisyn sal jy dus die paradigmaskuif moet maak om jou gesinspraktyk te verbreed en te herstruktureer ten einde die lewering van gesins- en egskeidingsbemiddelingsdienste aan jou kliënte in te sluit.

  • Bemiddeling is reeds verpligtend by ouerskapskwessies ingevolge die Kinderwet, en sedert 9 Maart 2020 moet bemiddeling in gesins- en egskeidingsgeskille eers oorweeg word voor enige nuwe aansoek of aksie in die hooggeregshof ingedien kan word.

  • Bemiddeling is dus 'n uiters waardevolle metode om geskille tussen gades te besleg aangesien dit die beste platform bied om konflik te oorkom deur na wedersydse oplossings te soek, en om sodoende die vernietigende uitwerking van egskeiding op gesinne te verminder.

  • Indien bemiddeling op 'n kundige wyse geskied, behoort dit 'n korter en minder vermoeiende proses as konvensionele litigasie te wees.

  • Laastens, benewens die meer eties korrekte metode, behoort dit oor die medium tot langtermyn meer lonend vir jou praktyk te wees.

  Kursusinhoud

  Ons belofte

  • Hierdie unieke bemiddelingsopleiding vir regspraktisyns bied vir jou 'n begin-tot-einde proses om aan die akkreditasievereistes om 'n bemiddelaar te word, te voldoen.

  • Deur hierdie kursusse by te woon en akkreditasie te ontvang, bemeester jy 'n totaal nuwe stel vaardighede, wat potensieel kan lei tot die uitbreiding van jou kliëntebasis.

  • Jy sal baat vind by die aanbieders se ervaring in die veld, en nie die teorie alleenlik leer nie, maar ook die vaardighede in 'n veilige omgewing onder toesig beoefen.

  Kursusinhoud

  Waarvoor wag jy?

  Registreer Nou

  ×

  Join Telegram group

   
  Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.