Egskeidings- en gesinsbemiddeling

  Bemiddeling is nou verpligtend in dispuutresolusie: Moenie agterweë bly nie

  'n Onlangse verandering in die Eenvormige Hofreëls (Hooggeregshofreëls) (reël 41A), wat op 9 Maart 2020 in werking getree het, maak dit verpligtend vir partye om bemiddeling te oorweeg voor enige nuwe aansoek of aksie in die hooggeregshof ingedien kan word.  Prokureurs wat bemiddeling sonder grondige rede van die hand wys, kan ’n kostebevel teen hulle ontvang by die verhoor van die saak.  Soos bemiddeling normatief raak in dispuutresolusie, sal prokureurs daarby baat om gekwalifiseerde bemiddelaars te word.

  Hierdie kursus in bemiddeling gee jou toegang tot 'n begin-tot-einde proses wat jou in staat stel om aansoek te doen vir akkreditasie deur NABFAM (The National Accreditation Board for Family Mediators) as bemiddelaar in gesins- en egskeidingsdispuutresolusie.

  Hierdie 52-uur kursus is spesifiek ontwikkel vir regspraktisyns wat geakkrediteerde egskeidings- en gesinsbemiddelaars in Suid-Afrika wil word.

  Wat maak ons kursus uniek?

  Ons kursus bied 'n unieke kombinasie van die grondslagopleiding (40 ure) en die opleiding in toegepaste sielkunde (12 ure), terwyl ander opleidingsprogramme selgs die grondslagopleiding dek.  Ons het die opleiding in toegepaste sielkunde bygevoeg, siende dat hierdie komponent verpligtend is vir regspraktisyns wat vir akkreditasie wil aansoek doen.  Bykomend tot die bogenoemde, het kursusgangers die opsie om in te skryf vir 10 ure van rollespel wat dan tel as die verpligte praktiese ure.  Lees verder vir meer inligting.

  Kursusinhoud

  Die roete na akkreditasie

  Om 'n geakkrediteerde bemiddelaar in gesins- en egskeidingsdispute te word, moet jy twee komponente voltooi, naamlik:

  1.  'n Teoretiese komponent, wat bestaan uit

  a.      40-uur grondslag opleiding in Gesins- en Egskeidingsbemiddeling; EN

  b.      12-uur Toegepaste Sielkunde vir Gesinsbemiddelaars.

  2.  'n Praktiese komponent wat bestaan uit

  a.      10 ure van rollespel onder toesig (waar jy vir 5 ure die rol van die bemiddelaar speel); OF

  b.      3 bemiddelingsessies onder toesig van 'n akkrediteerde bemiddelaar.

  Sodra jy sertifikate vir beide die teoretiese en praktiese komponente ontvang het, kan jy aansoek doen vir akkreditasie by enige NABFAM-geaffilieerde liggaam.

  Ons sertifikate lewer bewys dat jy voldoen aan beide die teoretiese en praktiese voorvereistes vir bogenoemde akkreditasie.

  Kenmerke van die teoretiese komponent (52-uur kursus)

  • Die unieke kombinasie van die basiese bemiddelingsvaardighede en die toegepaste sielkunde voorsien regslui met hoë gehalte opleiding wat voldoen aan akkreditasievereistes en in 'n gemaklike tydsraamwerk aangebied word.

  • Die kursusinhoud spreek die wetlike, finansiële, kulturele, etiese, en psigologiese aspekte van egskeidings- en gesinsbemiddeling aan.

  • Die kursus is saamgestel uit 30 ure se aanlynsessies, wat bestaan uit 21 ure teorie en 9 ure rollespel. (Hierdie 9 ure rollespel moenie verwar word met die bykomende 10 ure rollespel, wat een van die twee opsies vir die praktiese komponent vorm nie. Alle kandidate neem deel aan 9 ure van rollespel as deel van die 52-uur grondslagkursus.)

  • Die oorblywende 22 ure is vir selfstudie voor, tydens en ná die kursus. Dit sluit in dat kursusgangers 'n opdrag voltooi en inhandig.

  • Na suksesvolle afhandeling van die teoretiese komponent, word 'n sertifikaat van bywoning aan kursusgangers uitgereik.

  Kenmerke van die praktiese komponent (10-uur rollespelkursus)

  • Ons bied 'n 10-uur rollespelkursus aan wat deelnemers in staat stel om te voldoen aan die praktiese vereistes vir akkreditasie.

  • Die toesighouers voorsien kandidate van gevalle en wys elke kandidaat 'n rol toe om te vertolk.

  • Die voordeel van hierdie opsie is dat kandidate wye blootstelling kry deur aan verskeie bemiddelingsessies deel te neem.  Boonop vertolk elke kandidaat verskillende rolle en ervaar wat die kliënt ervaar in 'n bemiddelingsessie.

  • Dit sal kandidate goed voorberei op werklike bemiddelingsessies sonder toesig.

  • Kandidate kan op registrasieblad vir hierdie opsie registreer.

  Kursusinhoud

  Logistieke reëlings

  • Die kursus word in Afrikaans of Engels aangebied.

  • Afrikaanse en Engelse klasse vind gelyktydig plaas, maar in verskillende Zoom-sessies.

  • Kursusgangers wat in die kursus in Afrikaans bywoon sal die studiemateriaal in beide Afrikaans en Engels ontvang.

  • Die 30 ure aanlynsessies vind plaas oor ses oggende wat oor drie weke versprei is - twee oggende per week.

  • Alle aanlynsessies vind in die oggende van 8:30-13:30 op Zoom plaas.

  • Rollespelsessies word in wegbreeksessies op Zoom aangebied.

  • Klasgroottes word beperk om te verseker dat sessies interaktief is.

  • Kursusmateriaal word kort voor die kursus begin elektronies, in PDF-formaat wat maklik uitgedruk kan word, gestuur.

  • Kursusgangers moet ALLE sessies bywoon om te kwalifiseer vir die sertifikaat.

  • Daar sal geen opnames van sessies beskikbaar wees nie.

  Kursusinhoud

  Kursusinhoud

  • Aanvangsprosedures van bemiddeling

  • Openingsverklarings van die bemiddelaar

  • Ooreenkoms om te bemiddel

  • Die Kinderwet 38 van 2005

  • Wetlike aspekte

  • Dialektiese model van fases in die egskeidingsproses

  • Die uitwerking van egskeiding op kinders

  • Voorbeeld van 'n “sonder benadeling” memorandum van verstandhouding

  • Inkomste, bates en laste

  • Begrotings

  • Handige tegnieke

  • Strategieë vir 'n dooiepunt

  Kursusinhoud

  Sertifikate en akkreditasie

  • Die kursus is op NABFAM se lys van geakkrediteerde kursusse gelys onder die naam Melindi van Rooyen and Claire Penfold Divorce and Family Mediation & Applied Psychology Training for Lawyers (52 hrs).

  • Belangrik: Die Gawie le Roux Regsinstituut reik nie 'n akkreditasiesertifikaat uit nie. Die akkreditasiesertifkaat word deur NABFAM-geaffilieerde liggame uitgereik en die kandidaat moet self daarvoor aansoek doen.

  • Desnieteenstaande, dui die bywoningsertifikate wat ons uitreik aan dat die kandidaat die betrokke komponent van die opleiding in gesins- en egskeidingsbemiddeling suksesvol afgehandel het.

  • Na afhandeling van die teoretiese komponent, moet 'n kandidaat steeds die praktiese komponent afhandel - hetsy deur rollespel of deur bemiddelingsessies onder toesig.

  • Nadat 'n kandidaat sertifikate vir beide die teoretiese en die praktiese komponente ontvang het, kan hy/sy aansoek doen vir akkreditasie by enige NABFAM-geaffilieerde liggaam.

  • Ons sertifkate sal bewys lewer dat die kandidaat voldoen aan die teoretiese en praktiese vereistes vir akkreditasie.

  Kursusinhoud

  Waarom bemiddeling in plaas van litigasie?

  • Dit is nou verpligtend vir partye om eers hulle geskille deur bemiddeling te probeer oplos voordat daar gelitigeer word.

  • Prokureurs wat geskille nie deur bemiddeling probeer oplos nie, mag kostebevele teen hulle kry.

  • Bemiddeling word lankal reeds as ‘n alternatiewe metode aanvaar waardeur geskille besleg kan word.

  • Bemiddeling (mediasie) is die gefasiliteerde onderhandeling van ‘n geskil deur ‘n onafhanklike bemiddelaar (mediator) met die doel om ‘n skikking te bereik.

  • Daar is druk vanaf die wetgewer (sien Reël 41A van die Hooggeregshof) om familie- en egskeidingsgeskille deur middel van bemiddeling op te los.

  • Sub-reël 2(b) verplig die verweerder of die respondent om ‘n kennisgewing van ooreenkoms of opponering tot bemiddeling te liasseer voordat ‘n pleit of opponerende verklarings uitgereik mag word.

  • Sub-reël (3) bepaal dat die partye te enige tyd hulle saak vir bemiddeling mag verwys, op voorwaarde dat die hof se toestemming eers verkry moet word indien die verhoor reeds begin het.

  • Daar word toenemend aanvaar dat die tradisionele adversatiewe litigasiestelsel, wat op die meeste ander gebiede van ons reg goed werk, vir die beslegting van egskeidingsake en ander gesinsgeskille nie geskik is nie. Meer spesifike vererger die adversatiewe litigasiestelsel die risikofaktore van egskeiding by kinders.

  • Die voordele van bemiddeling in gesinsake word wêreldwyd hoog aangeskryf.

  • Bemiddeling is dus 'n uiters waardevolle metode om geskille tussen gades te besleg aangesien dit die beste platform bied om konflik te oorkom deur na wedersydse oplossings te soek, en om sodoende die vernietigende uitwerking van egskeiding op gesinne te verminder.

  • Indien bemiddeling op 'n kundige wyse geskied, behoort dit 'n korter en minder vermoeiende proses as konvensionele litigasie te wees.

  • Reël 41A is nie blote formaliteit nie. Prokureurs moet hulleself op hoogte bring van die verskillende bemiddelingsmetodes en die vereistes van Reël 41A moet goed begryp word.

  • Laastens, benewens die meer eties korrekte metode, behoort dit oor die medium tot langtermyn meer lonend vir jou praktyk te wees.

  Kursusinhoud

  Ons belofte

  • Ons unieke bemiddelingsopleiding vir regspraktisyns bied vir jou 'n begin-tot-einde proses om aan die akkreditasievereistes om 'n bemiddelaar te word, te voldoen.

  • Deur hierdie kursusse by te woon en akkreditasie te ontvang, bemeester jy 'n totaal nuwe stel vaardighede, wat potensieel kan lei tot die uitbreiding van jou kliëntebasis.

  • Jy sal baat vind by die aanbieders se ervaring in die veld, en nie die teorie alleenlik leer nie, maar ook die vaardighede in 'n veilige omgewing onder toesig beoefen.

   

  Kursusinhoud

  Waarvoor wag jy?

  Registreer Nou

  ×

  Join Telegram group

   
  Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.